Forum Diskusi Kota Tasikmalaya

Wilujeng sumping di forum diskusi Tasik Kota Resik

Anda belum login.

#26 2008-02-27 09:51:19

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

NANYAAN
Ku : Kebo Hideung Perum MB Kawalu Tasikmalaya— 30 Jun 2006 @ 16:27 • Kategori : Teu Puguh

Teu karasa waktu teh nyerelek. Enya, asa tereh jeung anehna asa ngora keneh we umur teh. Eta we Jang Doni budak kamari ieu anu sok ulin di emper kuring, basa kamari Bapana ngulem cenah rek nanyaan ka Neng Ira urang Wangunwati, Karangnunggal. Dipikir-pikir, heueuh geuningan geus kolot aing teh, naha geuning ari kalakuan sapopoe asa ngora keneh wae… duka tah teu kaharti puguh oge.
Isukna jam 10 rombongan nu nganteur ngabring kana mobil, aya tilu mobilna. Kuring mah nebeng kana mobil tatangga anu kabeneran masih kosong. Anu nyetir namina Pa Bangbang, gigireuna Pa RW, kuring di jok tukang jeung Pa Engkun oge Cep Akmal sareng Cep Arif.
Teu jauh ti Perum, reg mobil anu ditumpakan ku Jang Doni oge keluargana eureun, jigana rek nambahan angin pedah penumpangna meuni pinuh, teu kuateun meureun ban mobil teh. Kapaksa mobil anu dutumpakan ku kuring teh nyalip, terus ngabiur ti heula. Keur mah Jang Doni mere tanda sina ti heula ceunah.
“Pak Bangbang apal nya tempatna?† tanya kuring.
“Insya Allah, eta mah da tempat ulin uing basa leutik,† tembal Pak Bangbang.
“Ohh kitu?† cekeng. Sajajalan kuring sabatur-batur guntreng ngobrol ka ditu ka dieu, da ari Cep Akmal sareng Cep Arif mah narundutan, teu kaop kaeundeurkeun sora mesin mobil, talibra we. Jiga budak kuring nu panengah, mun indit-inditan teh tara apal jalan si eta mah.
Di jalan kuring manggihan rombongan anu keur karampanye Pilkada. Motor tingsuliwer teu aya kapaur, aya oge nu dina mobil treuk, oge kolbak, teu beda jauh basa usum kampanye pemilu baheula, ngan ieu mah rada repeh saeutik. Ngan edas eta ku ngahalangan jalan batur.
“Cikan yeuh, ka sarisi, Bupati rek ngaliwat!† ceuk Pa Rahmat heureuy. Atuh Pa Bangbang teh sumanget ngadenge Pa RW ngomong kitu teh. Pim… pim… pim… pim… klakson mobil teh dipencetan teu eureun-eureun. Enya we aya hasilna, motor ge kagaligir…
Beuki jauh jalan teh ngaleutikan tur rada rarenjul oge loba logak, mamaksa anu nyetir hut-het ngabanting-banting setir ngahindaran logak anu caralangap jiga buhaya lapar. Asup ka lebah leuweung anu jauh ka ditu-ka dieu, Pa Bangbang ngadongeng, ceunah manehna pernah kasieunan di ieu tempat. “Kunaon kitu Pa Bangbang?† cekeng.

“Pan baheula teh di dieu aya nu miceun layon dikarungan. Tah, hiji mangsa kuring jeung babaturan rek ngaliwat ka beulah dieu, na da ti kaanggangan aya anu ngabelegedeg bodas. Rey… bulu punduk tingpuriding, komo babaturan mah ngayekyek. Da eta kuring babacaan ge geus beakeun naon deui anu kudu dibaca.† Na jero hate kuring bari seuri, ari beakeun bacaeun mah atuh maca koran ari mekel mah, heu heu heu. Tapi da teu wani kedal da ieu mah keur serius (naon nya, basa sundana serius). Aya oge sih, supaya bulu punduk teu muriding mun manggih kasieun, tinggal dikerok we bulu pundukna sina lenang… sok geura moal muriding deui… heheheheh…. Dilajeng.
“Lila-lila kuring jeung babaturan ngawani-wani karep, terus leumpang keketeyepan malipir ka beulah sisi ngajauhan anu ngabelegedeg bodas. Beuki lila beuki deukeut… ahirna kuring tingberetek lumpat bakating ku keueung. Isukna di lembur rame pajarkeun aya anu miceun layon di sisi jalan. Beg… kuring ngagebeg… boa-boa layon teh anu tadi peuting ku kuring kapanggih? Pantesan matak pikeueungeun atuh… da eta geuningan layon jalma anu dikakaya duka ku saha. Tah kitu dongengna mah, matakna di beulah dinya mah rada geueuman.â€
Lila-lila mobil rada ngalaunan lumpatna, sihoreng jalanna ngaleutikan, jabana oge beulah katuhu aya gawir nangtawing… beulah dituna ngemploh hejo ku daun cau. “Euleuh ningan pabrik cau teh di dieu, nya?† cekeng. Tapi mun ditelek-telek, deukeut dapuran cau taringgul tunggul tangkal jati urut nuaran, ku jigana tadina lamping beulah dinya teh urut kebon jati, cenah mah nu bogana eta teh Perhutani, tapi duka teh teuing.
Teu sabaraha lila, ti beulah kencaeun jalan aya sora motor anu ngagerung, bangun anu beurat ku panumpang. “Naha nya di leuweung anu sakitu hese leumpang oge bet aya motor?† Sihoreng simana horeng, ti beulah lebakeun jalan aya motor anu keur ngabengkot mamawa kai jati nu geus nang motongan kurang leuwih sadeupa budak leutik panjangna. Paingan atuh meni ngagerung sora motor teh, da eta barang bawa anu sakitu beuratna.
Ngaliwatan kebon cau jeung kebon jati anu geus carang tangkal jatina, reg mobil ngarandeg. “Aya naon, Pa?† tanya kuring.
“Asa poho deui eung jalana, hehehe.† tembal Pa Bangbang.
“Aeh-aeh, baruk teh poho. Hahahaha… komo urang atuh,† cekeng. Ti beulah hareup rentang-rentang aya bapa-bapa mamanggul pacul, jigana rek indit ka sawah, “Tah Pa, cikan taroskeun ka si bapa eta.â€
“Pa, punten bade tumaros, dupi ka Wangunwati leres ka palih dieu jalana?† tanya Pa Bangbang.
“Muhun lurus we Pa, engke upami mendakan sakola SD liren we di dinya.â€
“Nuhun atuh Pa…. mangga.â€

Geuleuyeung deui mobil dipajukeun mapay-mapay jalan anu dituduhkeun ku si bapak nu tadi, pas pengkolan anu aya rungkun awi jalanna nurugtug mudun matak paur tigolosor mun seug hujan mah. “Cik atuh Bupati teh sina ulin ka beulah dieu sina sosorodotan na pudunan ngarah apal jalan desa teh jiga kumaha† cekeng ngagerendeng.
Beres ngaliwatan pudunan di beulah hareup manggihan jalan cagak, ngarandeg deui atuh mobil teh, ngan untung ti beulah warung aya anu norojol tuluy ngagupayan mere tanda sina jalana milih anu lempeng, singhoreng nu merean tanda teh Jang Tete tatangga kuring, da manehna mah aslina urang dieu, jadi apal lebah-lebahna. Reg mobil eureun hareupeun sakola SD, jrut kuring tarurun tina mobil tuluy babatek awak da geuning asa paregel, bubuhan lumayan rada jauh ti Kawalu teh. Teu sabot lila mobil anu ditumpakan ku rombongan Jang Doni daratang, tuluy tarurun bari marawa babawaan keur calon panganten istri.
Deuh…ngareunah nya angin teh…saur Pak UU bari culak-cileuk nempoan pamandangan di sabudeureun tempat eta. “Hayu ah..hawatos bisi ngarantosan, urang norobos we jalana, tah ka beulah dinya† ceuk Pak Bangbang bari nungtun Cep Akmal tuluy nurugtug mudun ngaliwatan jalan satapak. Ti beulah tukang kuring jeung nusejen ngabring naluturkeun, bras ka sawah tuluy mapay-mapay galengan. katingali ti beulah tonggoh mah enya ngaleut-ngaleut ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang. Beres meuntas galengan jalan satapak nyongcolang nanjak, teu kuat netek nanjak aya oge nu rumahuh. “Beu jalan meni nanjak kieu euy…..† keun we atuh itung-itung sepor jawab kuring.
Pas pentogan tanjakan breh aya bumi, ti buruan mula geus rajeg panitia nu rek nyambut tamu, bari tuluy ngabageakeun tamu sina lalebet ka ruang tamu oge ka tengah bumi. Pas lawang kuring sasalaman jeung nu nampa tamu barang gep..aeh geuningan ieu mah Pak Samjan sesepuh di lingkungan Perum…†Naha geuning Bapak tos aya didieu..?† tanya kuring. “Har..apanan Neng Ira teh pun incu† tembal Pak Samjan bari seuri. Mangga atuh kalalebet tah aya geuning keur ubar cape balas nanjak.
Gek kuring dariuk, tuluy ting raregot ngarinum da kapanan enya halabhab..tuluy disambung ngarobrol ngaler-ngidul silih tanya asal-muasal jeung rea-rea deui. Beres naretepan Lohor riungan dimimitian, ti beulah kulon Ibu-Ibu jeung barudak aremok ti beulah kaler rombongan keluarga Jang Doni, ti beulah kidul bapak-bapak kaasup bapana oge akina Neng Ira sarila andekak. kuring jeung nu sejena nu ngiring ngiringkeun sarila di beulah wetan.
Tuluy acara teh di buka kunu mawa acara; Bissmillahirrohmanniraahim..assalamu’alaikum wr.wbr…puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Mantena oge salam sareng rohmat mugia dilimpahkeun ka jungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sateuacana nepangkeun simkuring nami Ahmad, rehna danget ieu simkuring kapapancenan tugas ku pun lanceuk kanggo ngatur catur atanapi pangjajap carita. Bagea baraya ti kota hatur nuhun kersa rurumpaheun ka tempat anu sakieu ayana, hapunten bilih dina panampiana kirang titi peryogi kirang tata peryoga, da mung sakieu ayana.

Supados teu nyangkolong waktos mangga ieu acara urang buka kalayan ku dimimitian ku maca Bissmillahirrahman nirrahim. Kanggo acara anu saterasna mangga dihaturanan ka sepuh atanapi wawakil ti sepuhna Jang Doni kanggo ngadugikeun pamaksadan.
Hadirin dina gempungan eta ting lalieuk saha kira-kirana nu rek ngawakilan cumarita ti pihak pameget, teu sabot lami aya anu ngadehem rada tarik simana horeng teh Pak RW jigana geus dipapancenan keur ngadugikeun pamaksadan ti sepuhna Jang Doni …ehemmm… Assalamualaikum Wr.Wbr….hatur nuhun ka pangatur acara anu tos masihan kasempetan kanggo cumarios dina gempungan ieu. Bapak-bapak, Ibu-ibu anu ku simkuring dipihormat, kuring dina danget ieu kapapancenan ku ramana Jang Doni ti Perum Mitra Batik Kawalu Tasik, ah sami wae di Kawalu oge kasebatna teu acan kota mung nu ngabentenkeun mah pedah di Wangunwati mah kalebet Kabupaten ari Perum Mitra batik mah kaleresan lebetna ka Kota Tasikmalaya, janten kasebutna we kota..
Alhamdullilah kuring katut rombongan ti Kawalu tiasa dugi silaturahmi ka dieu, da syareatna mah upami teu aya pangulem ti ramana Jang Doni mah duka teh teuing tiasa norojol ka palih dieu…
Nya kitu tea sateuacana kuring oge rombongan terutami ti pihak keluarga Jang Doni nuhunkeung sihapuntena, rehna kadieu teh mung kadieu we teu rarebo barangbawa nya eta oge aya saalit-aliteun mah eta oge tamba lengoh teuing, mung tong ditingali ageung alitna.
Kuring sarombongan kadieu teh nyandak kereteg hate ti Cep Doni anu hayang ngiring mikanyaah, mikadeudeuh tur mikacinta ka tuang putra Neng Ira, sanes kitu Jang Doni ? tanya Pak RW ka Jang Doni bari ngareret Jang Doni. Ari Jang Doni mung tiasa unggek bari seuri leutik cirining panuju.
Tah kitu maksad teh pak, boh bilih ieu mah Neng Ira tos aya anu mayunan, atanapi tos katalian ku ikrar jangji sareng anu sanes, nya mudah-mudahan mah teu aya nya Jang Doni….da mana kitu oge panginten duanana tos paheut ceuk budak ngora mah “tak bisa ke lain hatiâ€
Kinten-kintena bade nampi panglamar kanggo Jang Doni..? panginten sakitu maksad teh, supados walerana enggal ka waler, waktos disanggakeun ka pangatur acara…Wassalamu’alaikum Wr.Wbr
Hatur nuhun ka wawakil ti sepuhna Jang Doni anu atis ngadugikeun pamaksadana, kanggo salajengna dihaturanan ka sepuh atanapi wawakil ti Neng Ira, mangga ka Pak Samjan dihaturanan..
Aeh ieu mah atuh anu nanyaan jeung ngajawab teh urang perum-perum keneh nya… Hussss….kapanan Pak Samjan teh akina Neng Ira… Ohh..enya nya..

Bismillahirrahmanirrahim…Assalamu’alaikum Wr. Wbr….puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Gusti Alloh anu murbeng ieu alam, mudah-mudahan riungan ieu kenging berkah tur pangridho ti Gusti nu Maha Asih..amien….
Para wargi sadaya kuring salaku akina pun Incu Neng Ira oge salaku wawakil ti sepuhna ngaraos bagja, bungah bungangan cek paripaos mah asa kagunturan madu atawa asa katonjok congcot, ku sumpingna para wargi sadaya ti Kawalu, anu ngadugikeun pamaksadan anu kawilang saena.
Nya kitu tea pun incu mah sakieu ayana, sakieu buktosna..perkawis anu aya nu nitip saur atawa aya anu nyimpen harepan ka pun Incu, sakaterang simkuring mah anu janten sepuhna raraosan mah teu aya, ke geura urang cobi taroskeun langsung ka jinisna, “Neng Ira anaking…bisi ieu mah hidep ngagaduhan ceungceuman hate, tur geus paheut jangji jeung pameget sejen salian ti Jang Doni, gaduh heunteu? cikan waler anu sajentre-jentrena sajujur-jujurna.â€
Neng Ira anu calik gigireun ibuna ngeluk tungkul bari pameunteuna semu beureum ramona teu eureun-eureun mocelan tungtung samak, hadirin pada melong ngantosan waleran ti neng Ira, komo Jang Doni mah jigana teu ngambekan-ngambekan acan nanahan nafas nungguan waleran ti Neng Ira buah hatena. Sakedapan mah jempling teu aya nu cumarita…†Kumaha Ir..?† akina nanya ngabuyarkeun rohangan anu jempling.
“Muhun..abdi mah teu gaduh ka salian ti Ka Aa Doni mah† waler Neng Ira bari ngagelenyu imut.
Hadirin meh bareng nyebut alhamdulillah…tah geuningan Jang Doni kadangu ku sadaya ceunah mung Jang Doni wungkul buah hate Neng Ira teh. Jang Doni anu tadi ngahephep nanahan napas, akhirna cengkat narik napas panjang, bari seuri.
Ayeuna tinggal pertanyaan anu kadua anu kedah ku kuring di jawab salaku sepuhna Neng Ira, nyaeta bade nampi moal panglamar ti Jang Doni..tadi teh basa di pawon Ibu Bapana Neng Ira geus ngaharewos ka simkuring ceunah kieu “Ki..upami engke sepuhna Jang Doni ngalamar, pang walerkeun abdi duaan salaku kolotna Neng Ira, ngajurung du’a tur nampi kana niat saena, kadituna mah teu langkung jinisna, panginten kitu Ki..† tah kitu babasaana. Janten salaku wawakil kolot mah simkuring nampi kana panglamar ti Jang Doni. Tah ayeuna mah urang tinggal naros ka jinisna, kumaha bageur anaking Jang Doni ngalamar hidep, ditampi moal? piraku ditolak mah..hehehehhehe â€
Neng Ira ditaros kitu teh mung tiasa ngadilak bari imut leutik…..sumuhun abdi nampi….
Alhamdulillahirabbil alamin….tah baraya sadaya ayeuna mah tos atra..budak urang duanana tos paheut cirining tos mekar kembangna pijodoeun..mudah-mudahan budak urang duaan muhun Jang Doni oge Neng Ira sing dugi ka jatuk rami ka bale nyungcung..amien.

Anu salajengna urang sakalian unggah ka acara tukeur cingcin ieu mah simbolis cirining hidep duaan geus dicangcang pageuh ku ikrar anjeun duaan anu disaksian ku kolot hidep oge dulur-dulur hidep duaan dina ieu gempungan. jadi ayeuna mah hidep duaan kudu silih saling, enya saling ngaragangan ulah bebas teuing jiga gadis atawa bujang da hidep duaan mah geus ikrar jangji. Saterasna mah Jang Doni sareng Neng Ira silih tuker cingcin pangnyangreud tali duriat.
Rupina pokok utama dina gempungan anu pinuh ku kabarokahan ieu geus beres, ayeuna mah hayu urang ngabuka eusi boboko, tah geuning tos disiapkeun.
Ke heula Pak urang tutup ku acara du’a, celengkeung pangatur acara.
“Aeh enya kahihilapkeun…pedah eta goreng lauk gurame geus ngiceupan..heheheh prak atuh saha nu deuk mingpin du’ana.† Rupina sakitu heula baraya Wassallamu’alaikum Wr. Wbr.
Tos jadi sifat urang sadaya salaku manusa ngabogaan sifat poho muhun sifat hilap, teu kaop urang meunang kabungah atawa kasusah sok poho ka anu nyieun kabungah atawa kasusah, kanggo acara panutup mangga du’a disanggakeun ka mama ajengan….
Beres ngadu’a kuring jeung rombongan katut pribumi balakecrakan murak eusi boboko katut rencangna. Rengse dalahar kuring jeung rombongan khususna anu samobil jeung kuring pamitan ka pribumi, da Pak Engkun oge Pak RW ceunah rek sakalian neangan Sapi keur kurban.

Rupina sakitu dongeng perjalanan Nanyaan teh, punten bilih aya nu kasebat nami oge tempat da ieu mah mung dongeng kenging meres tina pangalaman, janten upami teu pas hapunten.


Mang Utas

Offline

 

#27 2008-02-29 08:53:05

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

WIRID
Ditulis ku Kebo Hideung -Perum MB Kawalu Tasikmalaya #2007

Basa tadi peuting kabeneran caang bulan kuring jeung nu sejen balik tadarusan teh ngawarangkong ngaler ngidul handapeun tangkal buah anu ngarumpuyuk. Mimitina mah ngabahas jurig anu sok nyiliwuri atawa setan anu mindah rupa ka mayit anu nembe dikurebkeun. Kunaonnya mun seug aya jalma maot anu teu wajar misalna bunuh diri sok diisukeun arwahna marakayangan? setan anu mangrupa mayit atawa kumaha eta teh ? tanya kuring
"Enya euy ceunah mah kitu, da matak jempling salembur datang peuting teh, ngaharephep we dienggon masing-masing da sieun dijungjurigan" sambung Pak Wawan
"Tah malihan di lembur kuring mah enya geus lila sih dua puluh tahun ka tukang tong boro anu maotna teu wajar anu wajar oge angger we dipikasieun" sambung kuring

"Eta teh kieu da ari jalma nu geus maot mah arwahna geus mulih kajati mulang kaasal atuh, moal bisa ngaganggu ngagilinggisik ka makhluk anu masih kumalendang dibumi alam, tah anu samodel kitu mah enya marakayangan ceunahmah, eta mah syetan anu mangrupa atawa jurig anau nyiliwuri kana nafsu kapanasaran jalma anu maot" tembal Pak Samjan.

"Atuda pak kukituna mah hawatos ka kulawargana janten fitnah" sambung kuring
"Mangkana tong dipikasieun kunu kitu mah, da eta mah syetan anu keur ngagoda urang ngarah kaimanan urang mengpar" tembal Pak Samjan

"Yeuh dulur sabenerna mah rasa kasieun eta mah datangna ti urang-urang keneh, sok geura mun seug urang rek ngaliwatan tempat geueuman atawa tempat angker lamun urang percaya pisan pasti muruding bulu punduk beuki sieun we, atawa moal daek-daek acan ngaliwatan eta patempatan. Tapi upama kayakinan urang panceg, Insya Allah moal aya nu ngaganggu  da ari syetan mah urang lewih sieun leuwih atoheun atuh, babacaan wae ngarah reugreug. sambung Pak Haji.

Wah kumaha Pak Haji mun seug teu mawa bacaeun ? tanya Kang Aris
Teu mawa bacaeun kumaha ?
Enya saumpamana teu mawa koran-koran acan
Hussssss...babacaan didieu teh lain maca nukaritu atuh, ieu mah maksudna ngadu'a ka Gusti Allah.
Ohh..sugan teh maca koran sina tarik ngarah teu sieun.

Aya anu aneh deui ieu teh, Pak Bangbang pernah teu bulan kamari misalna ngimpi teh, tuluy ayeuna impian eta teh karandapan na kahirupan nyata persis dina impian baheula eta kajadian teh.

Pernah euy enya..pernah. pas keur sare aya nu ngahudangkeun kurang leuwih jam 3 janari, "yeuh..yeuh geura hudang tuh Dadang maot..."
Korejat we kuring hudang tuluy ngareret kana jam anu ngadaplok na tembok, lah geuning karek jam 3 janari, goledag deui kuring sare, guher deui kerek. Naha euy aneh impian teh nyambung, didituna teh kuring teh indit we ka petir rek ngalayad pas hareupeun PGSD layon teh geus digogotong rek dikurebkeun. "Rek dikurebkeun dimana euy..?" tanya kuring
"Di Cieunteung kang...." tembal si Jaka
Naha da karek oge mengkolkeun mobil maksud teh rek diparkirkeun, da nu ngagarotong layon teh baralik deui. "Har naha baralik deui, kunaon kitu?" tanya kuring
"Pinuh kang teu kabagean tempat" tembal nu ngagarotong

Bray we kuring beunta tuluy gigisik, ret kana jam beu geus subuh geuningan. Isukna kuring bebeja ka ibuna budak, yeuh Ibuna basa tadi peuting Bapak ngimpi  Dadang maot.
"Keun we Pa jigana rek panjang umurna" tembal ibuna budak.
"Amien..tapi Bu kapanan Dadang teh keur dirawat di Rumah Sakit."
"Aeh..ari si Bapa..meureunan mun kapapatenan mah titatadi oge geus nelepun kadieu"
"Enya nya kapanan Bapa teh ngimpi nya Bu.." tembal kuring tuluy ngaleos bari ngarawel anduk.

Tiharita geus we impian eta teh kukuring geus teu dipikiran, biasa we kuring indit ka sakola, naha da baraya, pas jam tilu sore aya nungabejaan enya Dadang maot. Innalillahi Wainalillahirojiun..ras kuring inget kana impian tadi peuting, beg kuring ngagebeg...beu enyaan geuning impian teh gerentes kuring.
Tah kitu pangalaman ngimpi anu aya kaitana jeung kanyataan teh.

"Sakabeh jalma oge Insya Allah ngarandapan impian anu nembongkeun kajadian-kajadian anu bakal karandapan, ngan urang mah kadangkala teu apal, malahan poho-poho acan kana impian eta, apal-apal geus karandapan teh tuluy ngahuleng..ke ieu teh asa pernah kaalaman, kapanan singhoreng na impian." sambung Pak Samjan.

Punten pak sakedap rada OOT yeuh..celengkeung Pa Aris
Naon kitu OOT teh Pa Aris ?" tanya Mas Gusmin
Diluar anu keur dibahas meureunnya Pa Aris, cekeng
Enyalah jiga kitu..tembal pa Aris

Baheula nya saya keur di Surabaya, kan aya proyek anu keur ditenderkeun
Proyek naon kitu ? tanya Mas Gusmin
Eta proyek masang trotoar, kapanan saya teh kamamana indit teh tiluan jeung babaturan, sarua babaturan oge sok ngaborong pagawean. Tah kacaritakeun aya nu mere alamat, ceunah mun hayang proyekna gul cobaan tatanya ka ajengan tuh di jalan anu.

Kocapkeun kuring tiluan arindit we ka eta ajengan, barang anjog ka patempatan eta anjrit euy eta mama ajengan kumis jeung janggotna beureum bawaan halisna oge panjang beureum.
Ari kitu beureum kumaha ? tanya kuring
Enya ieu mah lain beureum nang milok atawa nang ngecet...asli ieu mah

Urang tuluykeun nya, tah babaturan nu kahiji asup tiheula, tuluy ngadugiken pamaksudana ka mama ajengan eta. "Maaf saudara pernah minum-minunam keras ya, berjudi, juga suka maen perempuan ya..?"
"iy..ya....kok pak Ajengan tahu sih?" tembal babaturan bari semu euceuy, era jigana katohyan kalakuana baheula.
"Ya sudahlah sekarang saudara bertobat aja, tidak boleh terulang lagi ya"
Iya..pak tembal babaturan bari ngeluk tungkul
Nah sekarang saya kasih bekal, ini tolong amalkan istighfar sebanyak 5000 kali tiap-tiap setelah Sholat Subuh dan Maghrib. saur pak Ajengan bari ngasongkeun kertas.
5000 kali Pak Ajengan ?  apa gak salah tulis ? tembal babaturan bangun nu cangcaya.
"Iya 5000 kali, mau sukses tidak..?" jawab Pak Ajengan bari mulir-mulir kumis beureumna.
Iya..iya..Pak ajengan...tembal babaturan semu sieun.

Giliran babaturan nu hiji deui..kitu deui sarua ngan nu ieu mah wiridna rada ringan mung 3.500 kali
Tah giliran kuring mah ngan ukur 1.500 kali. Pas kaluar ti imah Ajengan babaturan keur guntreng ngamasalahkeun jumlah wirid.

Ris..kamu jumlah wiridnya dikasih berapa ? tanya babaturan kuring nu meunang giliran wirid 5000 kali.
"Sama saya juga banyak euy..1.500." tembal kuring
"Haaaaaaaahh apa kamu bilang..1.500?" tanya babaturan kuring nu duaan meh bareng.
"Iya..kok gak percaya..nih kertasnya.." tembal kuring bari nembongkeun catetan wirid ti Pa Ajengan.

Wah...gak bener nih, masa kita sama-sama, kemana-mana bareng kok wiridnya gak sama, malahan aku yang paling banyak..gak beres nih Ris. cek babaturan bari muncereng.
"Mas saya juga ga tahu atuh, kan yang ngasih catetannya bukan aku" tembal kuring
Si Mas ngabetem we...da eta tilu poe ka kuring teu nanya-nanya euy, gara-gara jumlah wiridna panglobana.

Panglobana wiridna teh jigana pang beuratna nya. sambung Pak Wawan mairan.
Heueuh enya jigana kitu.......

Hayu ah..urang loba istighfar..............

Kulantaran aya acara Wayang Golek na TPI urang balubar we ka bumi masing-masing....mangga kasadayana Assalamu'alaikum........

Kebo Hideung -Griya Mitra Batik Tasik

Terakhir di-edit oleh Kebo Hideung (2008-02-29 08:54:35)


Mang Utas

Offline

 

#28 2008-03-03 02:34:53

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Pakait sareng sareng seratan Kang Agus ngeunaan DADAHA ( http://www.tasikmalayakota.go.id/pnbb/v … .php?id=54 ), kuring boga dongeng ngeunaan DADAHA

DADAHA GEUS JADI PASAR
Ku : Kebo Hideung — 2 Aug 2006 @ 10:46 · Perum MB Kawalu Tasikmalaya

Poe Ahad jam dalapan isuk langit angkeub, angin ngahiliwir mamawa hawa anu matak tiris. Kuring jeung barudak indit ti imah ngajugjug Dadaha. Pedah ti poe Kemis mula barudak kuring geus ting rarenghik hayang ka Dadaha, pajar teh hayang ningali oray jeung landak ceunah, da eta babaturana geus ningali oray jeung landak di Dadaha.

“Naha Win… da Dadaha mah sanes kebon binatang…† ceuk kuring nganaha-naha ka budak kuring nu cikal.

“Ih… da saur teh Nita… da aya oray jeung landak di Dadaha teh…† tembal budak kuring.

“Nya atos atuh hayu urang ka ditu.â€

Dugi ka Padayungan kapaksa motor dieureunkeun heula da geuning di Padayungan mah ngepris hujan, kabeneran jas hujan kabawa tuluy di jas hujan biur indit deui. Hareupeun TIP (Tasik Indah Plaza) pas hareupeun Toko Elektonik 99 Jl. HZ Mustofa aya tukang bubur pada ngariung kunu rek mareuli, nu na motor oge tarurun rek sasarap bubur, kaasup kuring.
Deuh baraya enyaan ngeunah bubur teh jaba oge murah mung dua rebu rupia saringkok ditambih bonus cai enteh haneut sawaregna.

Beres ngabubur kuring ngajugjug ka Dadaha ngaliwatan Jalan Unsil tuluy belok ka kenca, da upami lurus mah ngaliwatan bumi Kang Eka di Lodaya. Jol ka Dadaha di lapang pacuan kuda, loba jalmi jeung treuk keur ngaruag panggung urut mentas grup musik RIF basa malem Mingguna, da ari Iwan Fals mah pentasna di Lanud AURI Cibeureum.

Kuriling ka beulah kenca ngaliwatan “kolam renang† Asia, mobil jeung motor geus ngajajar minuhan tempat parkir jeung jalan. Motor ku kuring diparkirkeun pangtungtungna, bari jeung hese ngasupkeun motor ka tempat parkir teh. tuluy laleumpang panggilinggisik jeung batur, da eta sakuriling lapang Sepak Bola Dadaha pinuh ku tukang dagang, jalan teh beakeun kunu dagang. Da mun seug deuk milihan beulieun teh hararese, komo mun nawar bari nagog mah, bisa-bisa tijongklok kadupak ku batur. Komo mun hayang sepor “lulumpatan† mah moal bisa.

Enya we di Dadaha teh aya oray jeung landak, beu..tukang obat kulit, gerentes kuring. Rada lila palebah dinya mah ngajantreng teh, da eta budak merod-merod wae keukeuh hayang ningali oray jeung landak, kapaksa atuh kuring ngajanteng ngiluan ngariung tukang obat, bari culang-cileung kuring ngagerentes…†Lah aing ngajanteng didieu, pajarkeun boga kurap we..kumaha mun seug aya nu kenal..â€

Indung budak surti nempo kuring culang-cileung.. tuluy ngangajak barudak supaya ingkah tidinya, “hayu urang ningali doger monyet beulah ditu† kakarek tah barudak daek ingkah ti tempat tukang obat. Di sabudeureun tempat arulin barudak leutik, gigireun lapang basket, geus gandeng kunu tatalu ning-nong-ning-nong badubangpak-badu bangpak…ditengah riungan aya monyet dibajuan ku kaen koneng, keur nyenyered rorodaan. Atuh didinya teh ngarandeg lila deui. Aya kupikasebeleun eta nu boga monyet, heuh da moal enya monyet dingaranan make ngaran jalma, moal disebutkeun didieu ngarana mah bisi aya nu sami. Jaba ngaran monyet eta ditulis dina triplek ngajeblag “Nama Saya …..† tuluy papan ngaran eta dipapangku ku si monyet.
Karunya ka barudak anu sarua jeung ngaran monyet eta, bisa jadi bahan heureuy babaturana di sakola. Satadina mah rek protes kanu boga monyet, tapi dipikir-pikir deui bisi pajarkeun mandahna..heuheuheu….

Bosen ningalian doger monyet, barudak kaasup kuring naluturkeun bujur indungna budak, ceunah rek ningalian ka pasar kojengkang. Bari mamangku si bungsu kuring rurat-reret nempoan dagangan anu sagala aya, timimiti sayureun, lauk, asinan peda, jengkol,peuteuy, tutut oge aya, jeung sajabana. Malahan aya anu matak aneh disabudeureun pasar kojengkang teh, Eta we tukang lauk asin kaasup tarasi pagegendeng jeung anu jualan “jeroan†keur istri. Malahan ka indungna budak kuring ngaharewos..†yeuh eta jeroan can dipake oge atuh geus bau asin nya†, cekeng bari ngareret ka si ibu nu jualan jeroan anu keur ngeprakan laleur nu rek entreup na “jeroan†. Hus..tong tarik teuing bisi kadangueun kunu icalana. tembal indungna budak.

Aya deui nu aneh teh, eta we ibu-ibu nubaralanja dipasar kojengkang Dadaha mah, pakeana darines make pakean olahraga, marake kaos ,trening jeung disapatu teu poho marake topi, lambey ambucuy dilalipensetip…deuh ieu teh rek olahraga, atawa rek baralanja sayur..gerentes kuring. Meureun indit ti imah mah tujuan teh rek olah raga ka Dadaha teh, tapi da kitu di Dadaha mah mun poe Minggu ti isuk dugi ka jam 11 beurang mah jadi pasar ayeuna mah. Duka tah pihak terkait boh ti Pemkot atawa ti Pemkab Tasik tos ngijinan kitu tempat olahraga dijadikeun pasar kojengkang ? pedah ayeuna mah pasar kojengkang di sabudeureun Dadaha teh asa beuki ngalegaan.

Jigana mun teu gura-giru ditertibkeun mah aya bahan piheseun deui keur ngabebenah tempat olahraga teh. Atawa pedah setatus kapimilikan Dadaha masih can puguh ? asup ka Pemkot atawa ka Pemkab? Pernah sih ngadangu ceunah baheula (Feb-2005) Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya anu ngawidangi “penyelesaian† masalah aset Pemkab. jeung Pemkot, ngusulkeun atawa nyarankeun yen komplek olahraga Dadaha teh anu ngelolana pihak katilu atawa swasta. Kuayana pihak swasta engkena Pemkab jeung Pemkot Tasik tiasa babarengan nyokot kauntungan. Misalna sewa lapang ti pihak swasta diserahkeun ka Pemkab, sedengkeun Pemkot Tasik tiasa nyokot kauntungan tina restribusi ti satiap “even† anu diayakeun ku pihak swasta dilokasi Dadaha. Duka tah kalanjutana kumaha, asa can ngadangu deui bejana.

Cag


Mang Utas

Offline

 

#29 2008-03-05 01:58:26

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Rampog Jeung Preman
Ditulis ku Kebo Hideung  Perum MB E-337
Kategori : Ngawadul

Kacaritakeun hiji mangsa aya rampog anu rek ngarampog hiji imah, Reg motorna dieureunkeun hareupeun imah anu rek dirampog

"Saha Etaa…!" corowok nu Boga imah
"Abdi Bapa…"
"Eh..da sayah mah teu pesen ojeg.."
"Punten Bapa da abdi mah sanes ojeg, abdi mah Rampog."
"Ooh..Sugan teh Ojeg...rek kasaha kitu ?"
"Punten Pa abdi bade ngarampog Bapa, supados teu guyur, mangga serahkeun harta bapa"
"Haaaaaaahh… baruk rek ngarampog..?"
"Muhun bapa, abdi teh bade ngarampog bapa
: " Naha ..aria sia teu ngadeleh...!? deuleu ku sia aing teh saha...tatanya heula atuh rek   ngarampog teh..!"
"Muhun Bapa, abdi oge terang, saha ari bapa teh."
"Naha atuh bet nanya deui ari apal mah, cikan urang tes Saha ari ngaran aing ?"
"Wah perkawis namimah gampil atuh Pa."
"Cikan saha ari aing teh..!?"
"Sok atuh ningali KTP bapa"
"Tobaaaaaaaaatt...aing mah, ari sia jadi rampog teh meni belegug..Kaditu tanyakeun ..saha  ari aing teh, tuh ka tukang beca oge arapaleun.!"

"Punten atuh sakedap dikantun abdi bade tumaros heula ka tukang beca."
"Heueuh jig kaditu..ku aing didagoan didieu."
"Permios Bapa…"
"Belegug siah…jig-jig kaditu…!"

Teu pati lila torojol deui eta rampog datang ka imah Preman, ari si Preman geus ngabedega di tepas imah bari nulak cangkeng.

"Enggeus tatanya teh ?"
"Parantos Bapa.."
"Saha ceunah aing teh ?"
"Numawi Bapa tukang becana teu terangeun.."
"Piraku tukang beca teu apaleun ka dewek…!"
"Leres pisan Bapa..teu ngabohong abdi mah da"
"Ah..moal enya euy..aing teh kapanan kakoncara dilembur ieu teh"
"Numawi Bapa..tadi teh saur tukang beca teh anjeuna nembean mangkal dilembur ieu."
"Heuuuuuuh…paingan atuh, sia anu belegugna mah, naha bet tatanya ka jalma anu teu apaleun ka aing."
"Ke atuh abdi bade tataros ka Pak RT"
"Sakalian kaditu tanyakeun ka pulisi…!"
"Kinten-kintena tepangeun kitu pulisina ka Bapa, boh bilih we jiga tukang beca anu tadi."

"Nya heueuh atuh apaleun pisan ka aing mah..kapanan aing teh karek kaluar dipanjara..!"
"Beu…kutan Bapa teh nembe mulih ti panjaranya ? aduh..upami kitu mah abdi lepat bumi atuh..punten we atuh nya."

"Heug ku aing dihampura, ngan tong sakali-kali deui boga kalakuan kitu teh..doraka siah, aing mah ngabejaan we ka maneh. Sok ayeuna mah asup ka jero..tuh aya kopi-kopi bae mah."

"Muhun Bapa ku abdi diperhatoskeun."
"Bu.....ibu…cikan pangnyieunkeun kopi dua gelas…yeuh aya rampog anyar."
"Haaaaaaahh…baruk Rampog Pa..?!" tembal pamajikana bangun anu kaget
"Enya…! Sok burukeun karunya tah geus hayangeun nginum."
"Ah..sawios..ibu ….entonglah..entong lami teuing"
"Yeeyy..dasar nu garelo.." tembal pamajikan preman

"Sok diuk…kadinya."
"Nuhun bapa"
"Bapaaaaaaa…..ieu geura gulana seep…sawios ngangge uyah..?"
"Aeh..ari si Ibu…piraku Bapa disaruakeun jeung sapi.."
"Sawios atuh Bapa teu kedah repot-repot, ke atuh abdi meser gulana, kaleresan abdi aya artos kenging nyopet tadi di pasar."

"Haaaaaaahh…baruk meunang nyopet..?" cek pamajikan si preman bari norojol ti dapur.
"Muhun kenging nyopet Ibu..tadi di pasar."
"Urang mana anu boga dompet eta ?"
"Ari maos KTPna mah, urang kampung burahol RT.25 RW 30 nomer bumina 2007."
"Harrr..kapanan eta mah alamat didieu….ibu kacopetan teu ?"
"Heueuh..kutan sia anu nyopet dompet aing teh…balikeun siah kadieu.."
"Uluh…sugan teh sanes nu Ibu..punten atuh tah ieu dompetna… " (lung dialungkeun..tuluy beretek lumpat kaluar ti imah)

Tamat


Mang Utas

Offline

 

#30 2008-03-05 02:22:50

henot
Tenaga Honorer
Terdaftar: 2008-02-08
Posting: 18

Re: Diajar Nulis Carpon

Mang Utas, koleksi carponna tos seueur. Kantun dibukukeun lah.

Offline

 

#31 2008-03-05 02:27:11

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

henot menulis:

Mang Utas, koleksi carponna tos seueur. Kantun dibukukeun lah.

Hoyong puguhan dibukukeun, ngan can aya modal smile 
mangga terubuka kanggo investor heuheuheuheu


Mang Utas

Offline

 

#32 2008-03-05 06:40:45

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

haturan Kang Akim di Balong Kanyun..mangga nyanggakeun pesenan.. smile

JABRIG
Ku Kebo Hideung Perum MB Kawalu Tasikmalaya

Kacaritakeun disalahsahiji lembur aya pasantren anu dipingpin ku Mama Ajengan. Di Pasantren eta kabeneran tempat abdasna diluar, caina ngagolontor herang tina pancuran awi, teu herang kumaha da langsung tina miis anu sakitu gedena. Luhureun pancuran ngarangkadak tangkal jambu anu keur buahan matak pikabitaeun.


Hiji mangsa pas waktuna Shalat Ashar, dina tangkal jambu reuteum ku barudak leutik keur ngalaan jambu, ngarana dilembur ieuh barudak teh tara marake calana komo baju mah, jadi uulutudan we alias nude. Barang Mama Ajengan rek abdas kadangu ting keresek luhureun pancuran, tuluy we Mama Ajengan teh tanggah.."Astagfirullahal'adzim..keur nanahaon atuh barudak...eta jaba teu dikolor-kolor acan...tarurun siah...!"

Atuh barudak teh pias bakating ku sieun ku Mama Ajengan, tuluy ting sorosod turun tina tangkal jambu.

"Kadareieu siah...sok lalawora pisan tuak-taek teh, saha pamawana!"

Barudak ngan bati ngeluk bari jeung rehe da sieun.

"Hanan....maneh nya pamawana..!" saur Mama Ajengan bari mureleng ka si Hanan

"Sanes abdi Mama..tuh si Kebo  nu ngajakan na mah." tembal si Hanan bari ngadilak ka lebah si Kebo

Ari si Kebo beuki ngahod-hod we, da enya rumasa manehna anu ngangajak ka barudak teh.


"Oooh..jadi maneh Kebo...pamawana.."

si Kebo unggek, teu wani ari nembalan mah

"Cik atuh da maneh teh geus gede, ulah sok mamawa kanu matak picilakaeun"

"Sanes mamawa kanu matak picilakaeun Mama, tapi mung ngala jambu." tembal si Kebo

"heueuh sarua...tuak-taek kitu teh matak cilakaa..!"  saur Mama Ajengan bangun anu geregeteun

"Atuda lebar Mama, daripada dihakan ku lalay mendingan didahar ku abdi." tembal si Kebo deui

"menggeus siah...dicarek teh hayoh we nyangangang" saur Mama Ajengan bari kusiwel ngodok pesakna, tuluy ngaluarkeun duit dua puluh rebuan.


"Yeuh keur maneh Kebo..tah belikeun kolor..." saur Mama Ajengan bari mikeun duit dua puluh rebu.

"Ari kuring Mama..." cek barudak nu lian meh bareng bari namprakeun leungeun ngariung Mama Ajengan

"Ke heula...kabeh oge kabagian...Yeuh keur maneh Hanan,  tah Udin keur maneh bikeun ka indung maneh ngarah dibeulikeun kolor."

"Taryo yeuh keur maneh, kahade ulah dibikeun ka Bapa maneh, bisi dibeulikeun Togel."


geus dibaragi duit mah atuh barudak teh lalumpat ka imah masing-masing.

"Kahade beulikeun kolor nya....!" saur Mama Ajengan

"Muhun Mama.."


ari Mama Ajengan mah bati gogodeg we, tuluy kalacat unggah kana batu titincakan tempat wudhu.Barudak ieuh atuh meunang duit pamere teh, hariweusweus bebeja ka indungna, komo si Udin mah pang heulana datang ka imah teh, da enya imahna ngan kahalangan dua imah jeung masigit teh.


"Ema..ema..kuring da dipasihan acis ku Mama Ajengan" cek si Udin bari ngasongkeun duit dua puluh rebu ka indungna

"Euleuh Udin...duit ti saha ieu teh ?" tanya indungna bangun heran

"Ih..ari Ema kapanan ti Mama Ajengan" tembal si Udin

"Naha badag-badag teuing barang bere teh, pedah naon atuh Udin ." cek indungna deui

"Ahh..teu pedah nanaon Ma..tos rejeki Udin we ieu mah."


Dijawab kitu teh indung si Udin kerung bangun nu bingung bari tuluy kurulang kuriling muteran meja, ari  curukna napel kana tarang. "Teu salah kitu Mama Ajengan naksir aing, padahal aing teh masih keneh boga salaki...enya sih salaki aing geus lila teu mulang, tapi da eukeur nyaba neangan nafkah." gerendeng Emana si Udin


"Ema..ema..kunaon kitu Ma, kalahka ngomong sorangan?" tanya si Udin bangun heran

"Ke heula Udin...Ema mah heran, kunaon Mama Ajengan ayeuna jadi bageur ka maneh, jaba mere duit sagala anu sakitu gedena.""Muhun atuh Ema..da Mama Ajengan mah ti kapungkur oge bageur ka Udin mah." tembal si Udin

"Baruk ti baheula nya Udin...?"

"Enya.." tembal si Udin

"Beu..enyaan si Mama Ajengan bogoheun ka aing, naha atuh teu ngomong langsung atuh nya.." gerendeng indung si Udin bari cungar-cengir sorangan.


"Aeh..ari Ema meni kageeran kitu, da lain Udin wungkul anu dipasihan acis teh, babaturan Udin oge dibere dua puluh rebu sewang.." cek si Udin

"Kutan.....kitu nya..?!" sambung indung si Udin

"Enya.." tembal si Udin pondok

"Terus..pedah naon dibarere duit." tanya  indungna deui

"Eta..Ma. pedah Udin naek tangkal jambu luhureun pancuran paragi abdas." tembal si Udin

"Har..naha naek tangkal jambu-jambu wae bet dibere duit atuh." sambung indungna si Udin

"Ih..kapanan Udin teh teu dilancingan naekna, tah acis anu dua puluh rebu teh keur meser kolor, Ma.." tembal si Udin"Ohh..kitu....bageur atuh nya Mama Ajengan teh, geus atuh isukan urang ka pasar ke ku Ema dibelikeun, kaditu anggur mah di baju..tuh di enggon bajuna.""Lamun kitu mah aing ge hayang atuh dibere ku Mama Ajengan, budak leutik wae naek kana tangkal jambu teu make calana dibere dua puluh rebu, komo aing..ah..jigana leuwih badag .." gerendeng indung si udin bari surungah-serengeh seuri sorangan.


Pondok carita pas adzan Magrib, indung si udin gura-giru muru tangkal jambu luhureun tempat abdas. Di jalan pasanggrok jeung tatanggana, "Bade kamana Ceu..?" tanya tatanggana

"Ka Masigit.." tembal indung si Udin bari tuluy ngagedig

"Baruk ka Masigit..?  sisinarieun geuningan Ceu..?"

"Har..ari Mang Juha...jalma rek ka masigit meni heran." tembal indung si Udin semu ambek

"Ah..teu nanaon sih Ceu, ngan biasana kan Eceu mah tara ka Masigit." tembal Mang Juha

"Aneh nya Mang Juha mah, Eceu teu ka Masigit diomongkeun, ayeuna rek ka Masigit diomongkeun keneh, kudu kumaha atuh Eceu teh..?!" tembal indung si Udin beuki ambek.Punten atuh Ceu..da teu aya maksad nanaon kuring mah, mangga atuh Ceu bade ka Masigit mah. tembal Mang JuhaAnjog kanu dituju indungna si Udin langsung wae kalacat naek kana tangkal jambu, suku ngajegang kana dahan.Teu pati lila saprak indungna si Udin naek, torojol Mama Ajengan bade abdas, terus singkil maksud rek abdas. Ti beulah luhur indungna si Udin ngadehem....

"Ehem..ehem..."

Gebeg atuh  Mama Ajengan ngagebeg..reuwaseun, tuluy luak-lieuk neangan anu ngadehem.

"Saha atuh tadi anu ngadehem...da euweuh jalma lebah dieu mah." gerendeng Mama Ajengan, bari tuluy ngumbah leungeun.Nempo galagat kitu teh, indungna si Udin, ngajorowok "Abdi Mama anu ngadehem teh..!"

atuh Mama Ajengan ngarenjag teu aya dikieuna, aya nu nyorowok kitu teh, bari tuluy tanggah...

"Astagfirullah al'adzim...Astagfirullah al'adzim...Astagfirullah al'adzim...teu salah kitu ieu teh."

bari gigisik kana panon, tuluy tanggah deui...."Astagfirullah al'adzim....enyaan ieu mah lain ngimpi..turun...Bi...Turun.....!" saur Mama Ajengan"Muhun Mama...ieu oge bade turun." tembal indung si Udin bari nyorosod turun, jleg ka handap tuluy nyampeurkeun Mama Ajengan."Nanaonan atuh ari si Bibi make kulucat-kalacat naek kana tangkal jambu wayah kieu." tanya Mama Ajengan bangun nu heran.

"Puguh Mama itu si Udin hayang jambu." tembal indungna si Udin sakeunana."Jiga nu nyiram wae atuh hayang jambu wayah kieu.."  saur mama Ajengan bari tuluy ngusiwel ngaluarkeun duit dua rebu rupiah.  tuluy diasongkeun ka indungna si Udin..."Yeuh Bi.."

"Kanggo naon Mama artos dua rebu rupia ?" tanya indung si Udin bangun nu hemeng. na jero hatena mah noroweco ...Aneh si Mama Ajengan mah, piraku ari budak leutik naek kana tangkal jambu dibere dua puluh rebu, naha ari kolot jiga aing ngan dibere dua rebu perak?"Naha kalahka ngahuleng...anggur mah kaditu ka masigit." saur Mama Ajengan, ngabuyarkeun lamunan indung si Udin.


"Ke heula Mama, pertarosan abdi can diwaler, dupi ieu artos kanggo ngagaleuh naon ?" tanya indung si Udin

"Keur Meuli Silet....!" tembal Mama Ajengan rada ngajorowok

Atuh indung si Udin dijawab kitu teh, ray beureum ray pias..bakating ku era, heueuh da rumasa Jabrig.Tamat


Mang Utas

Offline

 

#33 2008-03-05 06:46:38

ksatria_pasundan
CPNS
Terdaftar: 2008-02-01
Posting: 189

Re: Diajar Nulis Carpon

hehehehehehe bisa - bisa wae si akang mah.........leubeut yeuhhhh smile


salam ti ksatria pasundan smile

Offline

 

#34 2008-03-08 04:52:47

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Teluh
Ku kebohideung — 20 Feb 2006 @ 10:45 · Kategori Carpon

Jaman kuring ololeho, nyaeta jaman keur leutik basa can aya listrik-listrik acan, kitu tea caangna peuting teh ngandelkeun cempor atawa damar, mun isuk-isuk hudang teh irung ramehong ku pucuk damar. Pon kitu deui diburuan imah atawa di jalan, caangna peuting teh ngandelkeun caangna purnama.

Datangna Bulan Mulud keur urang kampung ditempat kuring dumuk mah, mangrupakeun bulan anu teu dipikaharep, bulan anu dipikasieun komo ku budak ololeho jiga kuring mah. Enya eta oge mimitina sieun ku datangna Bulan Mulud teh disingsieunan kunu karolot, ceunah di Bulan Mulud mah loba teluh, werejit, ganggaong, oge loba nu nyegik neangan wadal. “yeuh sujang geuwat ngarampih geus sareupna, bisi aya sandekala..!† tiap sareupna kolot teh ngabuburak barudak nu keur arulin di buruan ku kecap saperti kitu.
Dipikir-pikir asa mahiwal pisan kolot teh, dur bedug trong kohkol magrib teh barudak teh lain seug disuruh ka marasjid atawa ka tajug, ieu mah kalahka sina ngarampih ka imah masing-masing, hasilna di masjid jeung tajug teh eusina ku aki-aki jeung nini-nini, barudak teu apal hurup alip atawa ba.

Rebun-rebun kuring geus tanghi, bubuhan ti sore keneh geus dikeukeupan ku indung kuring, jigana seubeuh sare, hudang oge jadi nyubuh. Indung kuring mah geus keur mirunan api di hawu, ari bapak kuring mah keur maraban embe di tukangeun imah. Kuring ngadeukeutan indung kuring di hawu, maksud teh rek siduru bari rek ngabubuykeun boled nang kamari ngala ti kebon. “Ujang peupeujeuh mun di jalan nimu duit atawa dahareun, ulah dicokot atawa didahar† cek indung kuring Naha kunaon kitu mih…(mih singkatan tina emih, di kuningan mah nyebut ka indung teh emih benten sareng amih atawa mamih eta mah keur jalma nu jegud, ari emih mah geus lumrah dipake ku golekmah samodel kuring jeung emih kuring)

Urang lajengkeun deui, “Yeuh sujang mun manggih duit atawa dahareun di jalan eta teh cirining lain hak urang† cek si emih nyambung caritaan nu tadi. Naon kitu maksudna Mih lain hak urang teh? Tanya kuring. Enya maksudna eta mah milik batur atawa aya nu ngabogaan, jadi montong saceg-cegna. Anu kadua bisi aya jalma anu ngahaja aya niat dolim ka urang. Naon kitu maksudna mih? Cekeng nyela omongan si emih. Bisi jalma eta teh ngahaja keur neangan wadal, tah wadalna teh nyaeta sakur jalma anu nyokot duit atawa kadaharan anu lain hakna. Ihhhh…sieun atuhnya mih..cekeng bari ngabirigidig. Mangkana kahade ulah sacokot-cokotna ari lain hak urang mah, ari hayang duit atawa kadaharan mah kudu digawe heula sing suhud, diajar sing bener, sambung siemih mapagahan kuring.

Hiji mangsa di bulan mulud pas caang bulan opat welas kuring sabalad-balad keur aruulin diburuan, harita kuring arulin peperangan make sumpit, pelorna make buah reba, silih tiup sumpit mun beunang kana pipi teh matak peureus da harita mah teu aya kapaur buah reba nyeprot kana mata, nu aya resep bae, bari ting sulumput kadangkala ngadepong na rungkun ngintip musuh malaweung. Barang keur rame-ramena peperangan, ti beulah kaler aya awewe ngajerit bari ceurik ngabalilih jiga anu kanyenyerian, kuring sabalad-balad ting kurumuy kaluar tina rungkun panyumputan, “aya naon euy, sahanya?† Tanya si Taryo balad kuring “Jiga sora ceu Darti euy† hayu ah urang tingali.. bari lalumpat kuring muru imah Ceu Darti anu teu jauh ti tempat kuring arulin. Barang nepi didinya tos ngagimbung jalma nu lalaki karolot keur maledogan cahaya anu ngagebur nyarakclakan dina tangkal rangdu. “Make bandring euy….sujang cokot bandring maneh kadieu..!!! cek Mang Daswa kuring gura-giru lumpat ka imah deuk nyokot bandring, paragi kuring ngabandringan buah batur. Bari huruhah-harehoh kuring ngasongkeun bandring ka Mang Daswa. Gura-giru Mang Darwa ngabandringan mahluk aneh anu mangrupakeun cahaya anu ngagebur warna-warni nu keur nagkod dina tangkal rangdu. Gelebur mahluk cahaya eta hiber ngajauhan imah Ceu Darti, entreup deui na tangkal jati di bubulak eurih. Terus di arudag bari ting corowok….teluh… ..teluh…udag euy….!!!!

Tangkal jati anu dieuntreupan ku eta mahluk rada anggang ti jalan kampung moal kaduga mun seug ngabaledogkeun batu ka beulah dinya. Jadi ayeuna mah Mang Daswa anu sibuk ngabandringan mahluk eta, bari jeung teu beunang-beunang, mun teu gigir teung luhur teuing, atawa ngulapes ka handap. Kuring ngaharewos ka si Dahrun “Run maneh boga keneh berecon pan…jig cokot urang sundut† cekeng. “enya aya lima deui…ke urang cokot, wok anteur euy† cek si Dahrun menta dianteur ka si Dewok adina. Singket carita si Dahrun ngasongkeun berecon ka kuring. Terus kuring ngajauhan nu keur ngabandringan mahluk werejit eta,nyalingker kana handapeun tangkal kalapa sisi jalan, cekres-cekres paneker kukuring dinyalakeun terus nyundut deles berecon…beretek kuring lumpat ngahiji deui jeung batur….teu sabot lila berecon disada beledug…..!!! ! jalma anu aya didinya ngagarebeg reuwas, ngan kuring sabalad-balad wungkul nu teu reuwas mah, katut mahluk werejit oge jigana reuwaseun da ngageleber hiber kaluhur…terus nyirorot ka handap les ngaleungit. “Saha euy nu nabeuh berecon?† Tanya Mang Daswa bari culang-cileung. Kuring sabalad-balad rarepeh bari terus ting laleos indit ka imah ceu Darti. Lol kuring asup ka jero terus nanya ka babaturan kuring nu aya di imah ceu Darti “Saha nu rek diteluh teh Man? “eta budak ceu Darti nu leutik tuh geura tingali geus bariru kitu† jawab si Rukmana bari nunjuk ka tengah imah. Da enya wae neng Siti budakna Ceu Darti keur di rariung di tengah imah bari digugulung ku indungna, beungeutna pias, dada katut beuheungna bariru.

Sabot keur ngarariung Neng Siti, jol pak Ustad dongkap, “Assalamu’alaikum… .† Pak ustad uluksalam. Wa’alaikumsallam …mangga kalebet pak Ustad. “Bapak-bapak ibu-ibu tos tong digugulung dirariung kitu eta Neng Siti hawatos, sok anggur mah candak cai herang sagelas kadieu…. Song cai herang dipasihkeun ka Pak Ustad….gerenyem pak ustad ngado’a terus ditiup-tiupkeun kana cai na geulas. Sok inumkeun ka Neng Siti….terus sisana usapkeun kana beungeutna.

Bapak-Bapak Ibu-ibu sok urang ngaraji Yassin…urang du’akeun Neng Siti sing didamangkeun deui sabihara-bihari, dijauhkeun tina pancabahya, dijauhkeun tina gangguan syetan oge jin tur jalma anu dholim.
Beres ngaraji Yassin, pak Ustad nyalukan Mang Daswa….†Mang Daswa kadieu sakeudapâ€
Mang..upami ngungudag teluh nukitu tong diburu atawa di baledogan cahayana, udag atawa teangan jalma nu aya handapeun eta cahaya. Da ari cahaya etamah mung siloka eta mah syetan, ngan kahade mun seug katewak jalmana tong dirogahala.. urang elingan wae. Sok ayeunamah balubar da tos teu aya nanaon ayeuna mah. Mangga atuh ceu darti Assalamu’alaikum……

Dumasar kana lalakon kuring waktu leutik.

Terakhir di-edit oleh Kebo Hideung (2008-03-08 04:57:01)


Mang Utas

Offline

 

#35 2008-03-12 09:58:35

yakin
Tenaga Honorer
Dari: Dunia Maya
Terdaftar: 2008-02-12
Posting: 67
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Mang Utas ari TELUH secara fisik katingali kitu? Sim kuring mah elmuna can sampey. Hehehe......

Offline

 

#36 2008-03-13 01:47:50

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

yakin menulis:

Mang Utas ari TELUH secara fisik katingali kitu? Sim kuring mah elmuna can sampey. Hehehe......

Bissmillahirrahmanirrahim... mudah-mudahan khususna kuring dijauhkeun tina kamusrikan.
Haturan Kang Yakin..perkawis Teluh anu kaleresan pakait sareng Carpon sim kuring, eta ku kuring karandapan pisan kajadiana kirang langkung tahun dalapan puluhan.

Harita dipilemburan kuring can aya listrik-listrik acan (PLN), masih ngandelkeun ku caangna cempor/damar (lampu teplok).
Hal-hal mistik dina waktu harita masih keneh 'kentel' nyimbutan kahirupan masyarakat perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah khususna pilemburan kuring, kaasup carita-carita Teluh geus jadi rusiah umum di masyarakat pilemburan.

Kang Yakin... harita kuring masih budak keneh kurang leuwih umur kuring dalapan tahunan, harita mah jurig/werejit/ganggaong/kajajaden kaasup teluh kaasup waranian nembongkeun karep.
Conto anu disebut Teluh dilembur kuring, datangna ti peuting mangrupakeun Cahaya anu ngagebur tur bisa hiber, eta mangrupakeun 'perwujudan' setan anu dipuhit ku jalma dolim.

Alhamdulillah ayauna mah tos teu aya, jigana sieuneun ku caangna Listrik....hehehehe

Mudah-mudahan mun aya kasempetan, rek ngaguaran deui pangalaman2 mistik jaman ololeho.

baktos


Mang Utas

Offline

 

#37 2008-03-15 09:24:19

yakin
Tenaga Honorer
Dari: Dunia Maya
Terdaftar: 2008-02-12
Posting: 67
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Diantos ah carpon salajengna. Request mang carita mistik! Salami ieu kuring teu percaya kanu karitu teh.

Offline

 

#38 2008-03-18 05:03:36

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

yakin menulis:

Diantos ah carpon salajengna. Request mang carita mistik! Salami ieu kuring teu percaya kanu karitu teh.

heuheuheu...aya req ti Kang Yakin, duh puguh can kabujeng Kang, ke Insya Allah pami nyalse.

Perkawis 'percanten/teu percanten' kana hal-hal mistik/goib, numutkeun simkuring mah, ari percaya kana ayana nu 'goib' mah kedah, tapi percaya kanu "goib" mah peupeujeuh ulah.

Ngeunaan 'goib' sakaterang kuring nyaeta hal-hal anu sifatna teu katempo ku mata lahir, tapi kadangkala anu 'goib' eta kalayan izin Anu Maha Kawasa, sok rajeun nembongan.

Gusti Nu Maha Kawasa salian ti nyiptakeun manusa, oge nyiptakeun makhluk-makhluk goib kaasup dijerona Jin. Salian ti nyiptakeun makhluk goib diciptakeun oge tempat-tempat goib, contona Alam Kubur, Syurga, Naraka.


punten bilih lepat
CMIIW


Mang Utas

Offline

 

#39 2008-03-18 06:29:51

yakin
Tenaga Honorer
Dari: Dunia Maya
Terdaftar: 2008-02-12
Posting: 67
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Kebo Hideung menulis:

yakin menulis:

Diantos ah carpon salajengna. Request mang carita mistik! Salami ieu kuring teu percaya kanu karitu teh.

heuheuheu...aya req ti Kang Yakin, duh puguh can kabujeng Kang, ke Insya Allah pami nyalse.

Perkawis 'percanten/teu percanten' kana hal-hal mistik/goib, numutkeun simkuring mah, ari percaya kana ayana nu 'goib' mah kedah, tapi percaya kanu "goib" mah peupeujeuh ulah.

Ngeunaan 'goib' sakaterang kuring nyaeta hal-hal anu sifatna teu katempo ku mata lahir, tapi kadangkala anu 'goib' eta kalayan izin Anu Maha Kawasa, sok rajeun nembongan.

Gusti Nu Maha Kawasa salian ti nyiptakeun manusa, oge nyiptakeun makhluk-makhluk goib kaasup dijerona Jin. Salian ti nyiptakeun makhluk goib diciptakeun oge tempat-tempat goib, contona Alam Kubur, Syurga, Naraka.


punten bilih lepat
CMIIW

Saur kuring oge ilmuna can sampe.
Tapi ceuk babaturan kuring mah memang sabangsa mahluk halus teh bisa ditenjo. Ibarat nempo urang we. Babaturan kuring mah ilmuna geus sampe ka dinya = bisa nempo mahluk halus. Bisa nempo dunia lain. Jadi babaturan kuring mah geus nyaho pantona keur muka dunia sejen teh. kitu tah saurna.

Dunia urang jeung dunia menehna aya batasna/dinding pemisah. Tah upami hoyong nempo dunia manehna kudu bisa nembus dinding pemisah eta. Kumaha nya?

Offline

 

#40 2008-03-25 04:15:43

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Alhamdulillah bari nundutan tadi wengi, kenging carpon sajudul, Carpon ieu dilebetkeun ka panitia saembara ngarang carpon, susuganan lebet kategory pinilih heuheuheu (ngarep)

Bangsat Insyaf
Ku Kebo Hideung #Griya Mitra Batik Kawalu Tasikmalaya Maret-2008

Dihiji lembur anu ngarana lembur Burahol, aya hiji pasantren anu dipingpin ku mama ajengan anu geus ka koncara. Hiji mangsa Mama Ajengan katut santrina meunang uleman pangajian di lembur sabeulah, rengse netepan Isya mama ajengan katut santrina arangkat nemonan uleman.

Apal pasantren ngemplong teu aya pangeusina, Si Rewok preman di lembur Burahol curinghak,…†La kadalah kabeneran si Mama Ajengan jeung santrina arindit, aing bisa jongjon neangan harta banda di pasantren† gerendeng Si Rewok bari ngabuleud-buleud haseup rokok.

Teu sabaraha lila Si Rewok anu geus katelah tukang bobok tukang tarok tukang nyingsatkeun anderok, singkil rek ngabangsat pangeusi pasantren. Barang nepi ka komplek pasantren, Si Rewok culang-cileung bangun anu bingung, ret kalebah kobong santri…†ah…piraku aing kudu ngagubug kastrol†, gerendeng si Rewok.
ret kalebah masjid,…†hmm..ampli jeung mix atawa jam dingding, euweuh duitan, jaba karunya ka Mang Nana nu sok adan†
“Tah geuning imah mama ajengan, jigana nu ieu imahna, moal salah enya ieu† gerendeng si Rewok bari surungah-serengeh bangun anu atoh.

Tuluy Si Rewok keketeyepan malipir mapay-mapay bilik, reg eureun handapeun jandela, tuluy we manehna ngintip tina sela-sela bilik, enya we dijero imah teu aya sasaha da kapanan arangkat sadaya ka uleman.
Sretttt…..Si Buntung bedog kameumeut Si Rewok dicabut tina sarangkana anu diselapkeun dina cangkeng, tuluy ugal-ugil dipake nyokel jandela. Bray..jandela muka…kalacat we si Rewok naek asup ngaliwatan jandela.

Ditengah imah Si Rewok culang-cileung neangan lomari, susuganan aya harta banda anu berharga anu bisa di cokot. Ngaran-ngarana di imah ajengan, anu aya teh kitab jeung tafsir..†duh. .geuning euweuh nanaon ieu teh? Dimana nyimpen hartana si Mama Ajengan teh?† gerendeng si Rewok bari leungeuna pakupis nyingray-nyingray kitab anu ngajajar dina rak buku, atuh kitab katut buku-buku anu sejena patulayah diubrak-abrik ku si Rewok.

“Tah…geuning aya peti kai, boa-boa eusina emas batangan ieu teh, ah..enyaan jigana ieu emas…da beurat yeuh….aing jadi kaya..yeuh.. ha.ha.ha. ha.ha….!† cek Si Rewok bari seuri bangun atoh…tuluy celengok dicium eta peti kai teh.

“Hatur nuhun Mama Ajengan…kuring jadi kaya ha.ha.ha.ha. .† cek Si Rewok ngomong sorangan bari tuluy kalacat deui kaluar tina jandela.

Pondok carita si Rewok nepi ka imahna, gura-giru manehna ngabuka kotak kayu eta, barang bray dibuka…rey beungeut si Rewok beureum semu geuneuk, mata bolotot, muncereng teu kiceup-kiceup manco nempo eusi eta peti kai.

Rasa handueul jeung amarah pagalo minuhan dada si Rewok, renghapna semu beurat huntuna kumerot nahan amarah. Sajongjonan si Rewok teu lemek teu nyarek, ngajentul melong eusi eta peti, ragamang leungeun katuhuna bari ngadareddeg ngodok eta peti, gep eusi peti eta ku manehna dicagap, singhoreng eusi peti teh nyaeta Kitab Suci Al-Qur’an…leketey hate leutikna ngaleketey…curucud cai matana ngalembereh mapay pipina anu pinuh ku bewok, tuluy segruk ceurik balilihan teu aya kaera ku tangtungan anu sakitu pikaserabeuna.

“Duh Gusti hampura abdi, kalakuan abdi salila ieu mahiwal ti batur, abdi salila ieu asa jauh ka bedug asa anggang ti mushola, padahal abdi mondok moe gigireun pasantren.â€
“Ya..Allah, saupamina ieu Kitab janten cukang lantaran keur abdi pindah pileumpangan, ti jalan anu pinuh ku kanistaan ka jalan anu kenging pangridho ti Gusti, jadikeun ieu Kitab keur pituduh dina kahirupan abdi.†
“Mama Ajengan hampura kuring, ikhlaskeun ieu Kitab keur kuring, wayahna kuring moal nemonan Mama.† Gerendeng si Rewok bari cireumbay, tuluy Kitab Suci Al-qur’an eta tipepereket dikeukeupan dina dadana.

Tilu poe ti saprak kajadian eta, si Rewok teu liar-liar ti imahna, gawena ngahuleng nyawang kalakuana salila ieu, “Duh..enyaan aing salila ieu geus sasar milampah kahirupan, aing jangji timimiti poe ieu aing rek hirup jiga batur, Mama Ajengan oge manusa piraku aing teu bisa, Aing rek muka pasantren jiga Mama Ajengan.â€

Jlig we si Rewok indit ninggalkeun lemburna, aprak-aprakan neang jalan satapak, mapay-mapay pilemburan, ngaliwatan tegalan jeung huma, mipir-mipir masigit. Aya kana tilu tauna manehna leumpang nuturkeun indung suku ngagembol Kitab. Pondok carita manehna nepi ka hiji pilemburan, anu jauh kaditu-kadieu, da eta we lembur teh cindekna na gawir Gunung Panglamunan.

Hawa dipilemburan eta kacida pikabetaheunana, cai cur-cor herang, walungan ting borelak katenjona bakat ku herangna cai walungan. Tatangkalan katempo ngemploh hejo, dauna tinggarupay katebak angin anu nyecep bangun anu tiis. Gigireun walungan katempo pelak pare anu keur beukah, patanina ting hariyap ngagebah manuk piit jeung manuk titiran anu euntreup dina galengan sawah. Malahan dina barangbang kalapa reang ku manuk tikukur anu keur beger.

Dilembur eta si Rewok bubumen, kabenaran pupuhu lembur anu sakitu darehdehna nampa tur ngaku kadatangan si Rewok. Keur mah si Rewok boga paniatan rek muka pasantren, atuh kabeneran pisan da di lembur eta teu acan aya pasantren.

Pondok carita si Rewok kalayan dirojong ku masyarakat eta lembur, ngabangun pondok pasantren, da ari masjid mah butut-butut oge geus aya ti baheula oge. Katelah we si Rewok jadi Mama Ewok, salaku sesepuh pasantren

Santrina teu loba, ukur barudk leutik, da ari rumajana mah hararese disuruh ka pasantren teh. Mama Ewok mimitina bingung kumaha carana ngajar ngaji ka barudak, da kapanan
manehna oge can bisa alif bengkok-bengkok acan. Tapi da kitu ari Gusti Allah mah Maha Bijaksana, Si Rewok anu sakitu buraholna, anu sakitu barangasanana, sakedet netra bisa robah saratus dalapan puluh darajat. Dina ngajar barudak Mama Ewok teu beakeun akal, barudak ditanya “ Yeuh barudak ari anu model kieu huruf naon?† Tanya Mama Ewok
“Alif…!† tembal santrina meh bareng
“Tah geuning kapanggih, Alif nu model kieu teh.† Gerendeng Mama Ewok
“Ari ieu huruf naon?† Tanya Mama Ewok
“Ba….!† Tembal santrina
Jeung saterusna sampe Mama Ewok apal kana huruf Al’Qur’an, ti barudak santrina, bari jeung teu apaleun santrina, yen Mama Ewok anu keur diajar teh.

Hiji mangsa dina waktu piisukeuna lebaran, torojol we sesepuh lembur datang ka pasantren.
“Assalamu’alaikum…† sesepuh lembur uluk salam
“Wa’alaikumsallam Warrohmatullohi Wabarrokatuh† tembal mama Ewok bangun anu lekoh.
“Aeh geuningan aya ki Lurah…mangga- mangga kalebet Ki..† cek mama Ewok bari gep sasalaman.
“Kumaha damang Pangersa?† Tanya pupuhu lembur
“Alhamdulillah hibar Ki…ke..ke.ke. ke…asa rareuwas kuring mah kadatangan Ki Lurah, aya pikersaeun naon Ki..â€

“Ah..teu kedah reuwas sagala, kahiji kuring kadieu maksud teh rek silaturahmi.â€
“Hatur nuhun pisan atuh Ki..ngersakeun sumping ka tempat kuring.† Tembal Mama Ewok bangun daria.
“Anu kadua panginten kieu Pangersa, kapanan enjing teh boboran…â€
“Ooh..muhun eta mah geus pasti, kapanan kuring geus nyieun bewara, malahan tuh geus ditempelkeun tulisana diunggal parapatan.† Tembal Mama Ewok motong omongan Ki Lurah.

“Manawi Pangersa, ieu mah hasil rembukan DWRLP,…â€
“Ke heula..naon DWRLP teh?† potong Mama Ewok
“Ohhh..maksad teh Dewan Wawakil Rahayat Lembur Panglamunan, Pangersa..† sambung Ki Lurah bari semu mesem.
“Ooh..sugan teh naon…terus maksudna kumaha?â€
“Muhun numutkeun hasil rapat, kumargi enjing bade diayakeun Shalat Iedul Fitri, janten kanggo Khotibna disanggakeun ka Pangersa, tah kitu maksad kuring kadieu teh.â€

Barang ngadenge rek dijadikeun khotib dina Shalat Iedul Fitri, Mama Ewok ngagebeg reuwas…bari rey semu pias… “Euleuh kitu ge aing teu bisa jadi khotib mah, kapanan can pernah ngajaran sakali-kali acan.?† gerentes si Mama Ewok
“Kumaha Pangersa tiasa dina waktosna?† Tanya Ki Lurah muraykeun panglamunan Mama Ewok.

Mama Ewok ditanya kasanggupan ku Ki Lurah kitu teh, ngahuleng sakeudeung, bari tuluy ngusapan jenggotna. “Ah..tibatan wirang ku warga, keun ku aing rek disanggupan,
isuk mah kumaha isuk we, nu penting aing sanggup rek milampah kahadean.† gerentes Mama Ewok.

“Janten kumaha Pangersa, enjing teh siap janten khotib?† Tanya Ki Lurah bangun anu panasaran.

“Hmmm…ari kitu anu sanes teu aya Ki Lurah?† Tanya Mama Ewok bari angger ngusapan jenggotna.
“Ih..manawi teu aya, kapanan anu biasana janten khotib teh tahun ieu mah teu mulang ka lembur, da ceunah mah rek lebaran di kota, da dina ayana oge ieu mah mangrupakeun kahormatan keur Pangersa ti Dewan Wawakil Rahayat Lembur Panglamunan.â€
“Nya ari kitu mah Insya Allah enjing kuring siap janten Khotib.† Tembal mama Ewok teges.

“Tah geuning geus puguh ayeuna mah.† Cek Ki Lurah bari marahmay.
“Perkawis tema dina ceramah mah eta mah teu langkung Pangersa, mangga nyanggakeun, da Pangersa anu langkung uninga.† Sambung Ki Lurah.
“Muhun keun ke kuring rek ngemut naon kira-kira anu pipanteseun dina khutbah Idul Fitri.† Tembal Mama Ewok.

“Pangersa, kumargi anu diseja tos beres, ayeuna mah kuring rek pamitan we, da masih keneh aya kaperluan anu sejen.† Cek Ki Lurah bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman.
“Har..mani rurusuhan, padahal cai-cai heula atuh.† Tembal Mama Ewok
“Ah sawios Pangersa, tong repot-repot, puguhan tos ngopi heula sateuacana kadieu teh.â€
“Is…lain cai kopi maksud teh, tapi cai Wudhu Ki…kapanan sakeudeung deui oge waktuna Shalat Ashar.† Tembal Mama ewok bari nyerengeh seuri.
“He.he.he…ah Pangersa mah sugan teh naon, sawios engke we kuring mah di rorompok, mangga Pangersa..Assalamu’ alaikum.â€

“Wa’alaikumsallam Warrohmatullohi Wabarrokatuh† tembal Mama Ewok bari ngajajap sampe golodog panto.

Tisaprak Ki Lurah ninggalkeun padumukana, Mama Ewok ngaheruk bangun anu bingung, da eta mikiran kumaha isuk rek jadi khotib, mangkaning manehna teu bisa, da kapanan enya teu apal kumaha carana jadi khotib. Peutingna tibatan reup sare, kalahka gulinggasahan, bingung teu aya dikieuna, susah teu aya padana, lila-lila bakating ku cape pikiran reup we tibra sare.

Saencana Sholat Subuh Mama ewok geus mendekong sila bari nyenyekel tasbeh, mujasmedi ngadu’a kanu Maha Kawasa menta pitulung sangkan manehna salamet tina kawiwirangan. Dina waktuna mere khutbah, Mama Ewok cengkat bangun anu beurat, mata semu bintit da kurang mondok, gap Kitab anu baheula nang maok ti pasantren ku manehna dibuka…luk tungkul nempo Kitab, teu wani nempo ka hareup, jerit hate leutikna jumerit ka Gusti Anu Maha Suci…†Duh Gusti Anu Maha Suci…Gusti langkung uninga yen abdi teh saha, yen abdi teh jalmi anu bodo, yen abdi teh jalmi miskin ku elmu,
Duh Gusti salametkeun abdi tina kawiwirangan di ieu makom.† gerentes hate Mama Ewok bari tuluy ceurik ngagukguk jiga basa baheula karek nyekel Kitab tina peti.

Atuh jamaah anu ngabandungan teh, sarua milu nyurucudkeun cimata, pertanda khusu enggoning ibadah. Malahan jamaah anu dipangtukangna mah aya nu nyarita kieu, “Wah..Mama Ewok hebat euy..karek muka Kitab wae geus ceurik, komo mun maca..duh geus jero elmuna nya?â€

Aya kana lima menit mah, Mama ewok sumegruk ceurik dina mimbar khotib, tuluy we manehna rurat-reret kasabudeureun eta rohangan masjid, bubuhan masjid di lembur jaba geus umuran teh, tihangna geus ditunjel ku awi, da mun seug teu ditunjel mah jigana ambruk masjid teh…bray pikiran Mama Ewok kabuka hmmm..enya aing boga jalan komo meuntas yeuh.

“Assalamu’alaikum Warrohhmatullohi wabarrokatuh… .† Mama ewok mere salam
“Wa’alaikumsallam Warrohmatullohi Wabarrokatuh.† Tembal jamaah reang
“Bapak-Bapak ..Ibu-Ibu sadayana, sateuacana simkuring ngadugikeun khutbah, simkuring aya pamundut sakedik, punten kanu payuneun ieu mimbar, parat dugi kana lawang kosongkeun sadeupa mah..â€

Jamaah teu leleked miak..ngosongkeun patempatan parat dugi ka lawang, teu lila Mama Ewok ngaberetek lumpat ka luar masjid, bari ngarawel tunjel awi,,, atuh burusut we lalangit anu luhureun mimbar ngagebruk da tunjelna lesot.

Jamaah pahibut milu kaluar ti masjid da sieun katinggang.
“Duh..enyaan Mama Ewok mah legok tapak genteng kadek, elmuna geus jero apal sedurung winara, da eta we bangunan rek runtuh mani apal.† Saur manuk galecok ngobrolkeun Mama Ewok.

Ari Mama Ewokna mah teuing geus kamana da teu aya disabudeureun masjid.

****Tamat*** ***

Hikmah anu tiasa dicandak tina carpon diluhur, mangga peureut ku masing-masing anu maca big_smile


Mang Utas

Offline

 

#41 2008-03-26 03:19:31

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

PILKADA
(Kenging Ngedit tina tulisan Asli Kebo Hideung Kawalu Tasik -Paguneman Mang Utas :Pilkada di Kota Tasik)
Catetan: calon Wali Kota Tasik dirobah janten Calon Gubernur, Kota Tasik janten Jawa Barat)

Kiwari di Tasik loba jalma ting kecewis ngobrolkeun ngeunaan Pilkada, rupa-rupa pamadegan ngeunaan calon Gubernur, si eta mah kitu..si ieu mah kie..jeung rea-rea deui.
Ka asup Mang Utas keur guntreng ngadu bako ngeunaan Pilkada.

Yeuh Lo..keur Amang mah saha wae anu bakal mingpin Jawa Barat, Amang mah ngadukung
Ihh..enya atuh Mang, eta mah geus sakuduna, da urang mah salaku rahayat kudu ngarojong pamarentah.
Enya ieu mah Lo..Amang mah asa palalaur, boh bisi pamingpin anu ku Amang dicolok nyalahan. Kapanan ayeuna teh teu saeutik pamingpin anu lengser atawa saeutikna geus teu boga pamor kapamingpinan.
Ari kitu pedah naon bisa kaleungitan pamor kitu ?

Sok geura ku Alo bandungan, teu saeutik pamingpin anu tikosewad ku Tahta, Harta jeung Wanita. Loba oknum pamingpin anu kagegeloan ku Tahta, komo ku harta banda mah, kajeun teuing duit rahayat anu penting mah matak seubeuh. Atawa aya oge oknum pamingpin anu mungpang-meungpeun keur jeneng hayoh we gawena teh nyiar parawan jeung rangda.

Duh..eta mah panyakit pamingpin atuh nya ?
Heueuh matakna oge, Amang mah palalaur sok inggis pamingpin urang engke anu bakalan kapilih ngabogaan panyakit eta.

Lah..gampang atuh Mang panyakit kitu mah, aya ubarna.
Cik..cik..naon tah ubarna ?

Lamun Amang rek nyolok pamingpin syaratna aya tilu
Naon tah Lo..?
Kahiji pilih calon pamingpin anu teu gelo
Harrr...ari Alo naha bet jadi lieur kieu ? nya enya atuh, piraku atuh nu gelo dipilih, kapanan aya tes kasehatan sagala.
Ih...sok aya Mang nu gelo ngiluan daftar.
Ari kitu nu gelo nukumaha nu ngiluan daftar teh ?
Enya anu 'gelo tahta' tadi tea.
Heueuh atuh ari kitu mah kaharti ku Amang.

Kadua pilih ku Amang calon pamingpin anu beunghar
Heuhhh...atuh Amang engke disangka nu aneh-aneh, kapanan jadi fitnah
Nu aneh-aneh kumaha ari Amang?
Enya ceunah meureunan si Mang Utas mah, milih ka si anu teh, pedah we dibere duit, da kapanan calona beunghar, tah kapanan jadi fitnah.
Ooh..maksudna money politik kitu ?
Enya..!
Kieu mang, maksud beunghar didieu teh, beunghar ku elmu pangaweruhna dina widang naon wae syukur-syukur beunghar oge hartana. Piraku atuh ari geus beunghar hayoh hayang korupsi mah.
Har..ari Alo kapanan loba pamingpin anu geus beunghar kalahka hayoh nyorokcok nyokotan duit rahayat.
Tah eta mah model pamingpin anu miskin elmu pangaweruhna tapi beunghar hartana.
Aeh..heueuh nya...terus syarat anu katilu naon Lo ?

Tah..anu katilu pilih pamingpin anu kaeuntreupan sifat warohmah
Lah..teu ngarti Amang mah naon atuh warohmah teh ?
Puguh kuring oge teu apal Mang heheheh
Har...ari si Alo, sugan teh enya ngarti, keun atuh engke tanyakeun ka Jang Ustad.

Jigana mun teu salah maksudna kieu Mang, si calon pamingpin eta kudu kaancikan rasa kanyaah. Kanyaah keur naon bae jeung keur saha wae kaasup kanyaah ka pamajikan (Wanita). Tah malahan dinu nikahan mah sok aya nu ngadu'a ceunah sing jadi pasangan anu mawadah warohmah. Da lamun rumah tangga geus kaancikan warohmah mah, rek kawin deui teh atuh mikirna oge meureun mangjuta-juta kali.

Tapi Lo, kapanan sok aya pamingpin, lamun dijalan manggihan nu bahenol nerkom tuluy jorojoy we ceunah hayang mikanyaah, tah kumaha mun kitu?

Ah..nukitu mah maruk ngarana, teu bisa ngabendung hawa nafsu. Kacipta Mang unggal parapatan jigana loba anu 'dipikanyaahna' ha.ha.ha...tong dicolok mang anu model kieu mah.

Enya jigana nu model kitu patut mah lain dicolok atuh Lo, tapi ditalapung.. ha.ha.ha.
Tos ah..mang kamana karep uang teh geuningan.
Hayu atuh...da Amang ge mules hayang miceun...!
Ihhh..geuleuh. ..si Amang mah, miceun-miceun wae meni bebeja.
Ha.ha.ha.ha. atuda bisi Alo leungiteun.. .
Menggeus ah...
heug atuh...hampura nya Lo...

Cag


Mang Utas

Offline

 

#42 2008-04-30 06:58:40

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Paguneman Mang Utas
Nu rek dijual
Ku: Kebo Hideung - Griya Mitra Batik Kawalu Kota Tasikmalaya #April'2008

"Mang kunaon mani kerung kitu eta tarang?"
"Ah..teu kunanaon Lo, ngan keur bingung we amang mah."
"Ari kitu bingung kunaon?"
"Enya we eta bukti sajarah nagara urang ngadenge-denge ceunah rek dijual."
"Bukti sajarah anu mana kitu Mang nu rek dijual teh? asa teu ngadangu kuring mah?"
"Har ari Alo....moal enya teu apal, sakitu ramena na tipi, matakna montong nongton wae acara Super Mama geura."
"Halah...Amang mah jiga tara ningali wae acara super mama..hehehhehe.."
"His...atuda Amang mah..."
"Resep kana geolna Nona Igun nya? ha.ha.ha.ha.."

"Husss..Alo mah sok kamana karep, yeuh Lo ayeuna mah program tipi teh lamun diprosentasekeun teh asa lewih gede keneh hiburana tibatan pendidikana, sok we ku Alo titenan, jadi teu salah-salah teuing Amang sok rajeun nempo acara samodel kitu teh."

"Mang ayeuna mah masyarakat teh butuh hiburan keur mopohokeun harga-harga kabutuhan pokok anu naraek, jadi programer tipi anu pinter mah apal kana kahayang pemirsa, leres teu Mang?"

"Enya kukituna mah, kaasup amang keur lieur ku naekna harga minyak goreng, sakalieun ngagoreng lauk asin oge hararese da teu kabedag meuli."

"Geus ah mang tong ngabahas harga-harga anu naraek, da moal matak nurunkeun harga minyak iyeuh obrolan urang teh, kalahka nambah-nambah kapuyeng, tah balik deui kanu tadi, bukti sajarah naon atuh anu rek dijual teh?"

"Lo..dumasar kana beja anu ku amang kadenge jeung katempo dina tipi butut anu amang, ceunah bumi almarhum Bung Karno teh rek dijual ku pihak kulawargana."
"Uluh-uluh kutan kitu Mang, sabaraha ceunah nawarkeuna?"

"Ceunah cek beja ti departemen perbejaan mah harga anu ditawarkeun teh 50 milyar, teuing sakumaha 50 milyar teh, da amang mah nyepeng duit lima rebu perak oge geus jarang."

"Ohh..kitu? meureun Mang lima puluh milyar teh lima puluh karung duit, terus ari nu rek meulina saha ceunah?"

"Ngadenge-denge, ngan mudah-mudahan mah beja teh salah, ceunah geus aya nu nyanggupan hargana sakitu, tah pengusaha urang Malingsia kitu?"

"Sanes Malingsia atuh mang, Malaysia meureun."
"Nya eta maksud amang mah."
"Naha ari pamarentah teu nawar kitu?"
"Ah..teuing Lo..jigana duitna beak keur hajatan pilkada, matakna amang mah jadi milu lieur ngabandungana."

"Eta duit lima puluh karung keur naon nya mang?"
"Meureun keur meuli minyak sayur Lo, da sarua atuh di Blitar oge harga-harga bahan pokok mah ting terekel ka luhur."

"Hmmm..deudeuh teuing nya Bung Karno, mun enya teh kajual ka nagara batur, atuh jasad Bung karno oge milu ka jual nya Mang."

"Matakna Lo..tah kitu kunaon tarang amang ngariut."
"Enya mang kaharti ayeuna mah, tibatan mikiran anu lain pikireun urang mendingan urang mikiran sawah urang kumaha carana supaya panena alus."

"Tah alus Lo  boga pikiran kitu teh, sok kembangkeun ku Alo mengpeung ngora, da amang mah sawah teu boga, kebon teu boga, pangaboga teh tipi butut we anu karek hirup mun digebrigkeun, tuh..Lo Nona Igun geus rek maen...hayu ah..urang nongton."

"Heuhhh..si Amang mah ari kabatur moyok..." tembal si Alo bari ngiluan ngolesed diukna pindah nyanghareupan tipi.

Cag.
====================================


Mang Utas

Offline

 

#43 2008-04-30 09:11:34

agus_tsm
CPNS
Terdaftar: 2008-02-18
Posting: 254
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

request na aya banyolanna deui kang geni...
Diantos release terbaru......


JIKA INGIN DAMAI.........SIAPKAN PERANG
KESALAHAN KEMARIN ADALAH BUDAYA HARI INI DAN HUKUM DI MASA DEPAN

Offline

 

#44 2008-04-30 09:47:15

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

agus_tsm menulis:

request na aya banyolanna deui kang geni...
Diantos release terbaru......

Bagea Kang Agus... smile
Insya Allah ke pami tos aya di golosorkeun ka dieu hehehehehe


Mang Utas

Offline

 

#45 2008-05-07 04:32:49

Kebo Hideung
Staff
Dari: Perum MB Kawalu Tasikmalaya
Terdaftar: 2008-01-30
Posting: 826
Situs Web

Re: Diajar Nulis Carpon

Dongeng anu sanesna aya didieu:

1. Mang Utas Nyieun Sim  : Link http://www.urangsunda.net/index.php?opt … ;Itemid=35

2. Tasik Tiris   Link: http://www.urangsunda.net/index.php?opt … ;Itemid=35

3. Jaguar        Link: http://www.urangsunda.net/index.php?opt … ;Itemid=35

4. Ngabageakeun Baranya Anyar  Link: http://pwsmedan.blogspot.com/2007/11/ng … anyar.html


Mang Utas

Offline

 

Catatan kaki forum

© Copyright 2007–2008 Pemerintah Kota Tasikmalaya